Tournament: 2018 IRT GEORGIA GAMES

7/14/2018 - 7/15/2018, Recreation ATL - Lilburn / Atlanta, GA USA

Fitness Center - , Georgia USA

Charles Gloster (E-Force)

Men's Singles - A

La Fitness - , Georgia USA

Amogh Joshi (Head)

Men's Age Singles - 25+ B

Men's Doubles - B

Men's Singles - B

La Fitness - , Georgia USA

Eric Saghini (Gearbox)

Mixed Doubles - Elite

Kelly Leblanc (Gearbox)

Mixed Doubles - Elite

La Fitness - , Georgia USA

Maurice Miller (Gearbox)

Men's Singles - IRT Pro

La Fitness - , Georgia USA

Nick Webb (Head)

Men's Singles - B

La Fitness - , Georgia USA

Lugene Jackson (Prince / Ektelon)

Men's Doubles - Elite

David Meier (Wilson)

Men's Doubles - 50+ A

Men's Singles - B

Mixed Doubles - B

La Fitness Northlake - , Georgia USA

Dion Lowe (E-Force)

Men's Doubles - 50+ A

Men's Doubles - A

Recreation ATL - , Georgia USA

Jason Chan (E-Force)

Men's Singles - C

Marco Chan

Boy's Singles - 11 and Under

Men's Singles - D

Tom Dunham (Gearbox)

Men's Doubles - A

Robins Afb - , Georgia USA

David Firestone (Prince / Ektelon)

Men's Singles - C

University Of Georgia - , Georgia USA

Justin Cobkit (Wilson)

Men's Doubles - Elite

Men's Singles - Elite

University of Georgia: Ramsey Center - , Georgia USA

Joshua Wilkes

Men's Singles - C

Ymca East Cobb - , Georgia USA

Raymond Shaw (E-Force)

Men's Age Singles - 60+ C


IRT
 Tournament
 Tournament
 Tournament
 Tournament